Hopp til innhold

Bærekraftig oppdrett

I Norge er det strenge regler for hvordan vi kan bruke ressursene i havet. Det gjør at norsk sjømat generelt er et godt valg med tanke på miljø og bærekraft. Produsenter av sjømat kan investere i frivillige merkeordninger for sertifiseringer som gjør at de kan sette miljømerkinger på sine produkter. ASC og MSC er noen av sertifiseringsordningene for sjømat. Sertifiseringsordningene skal ivareta at produktet følges gjennom hele verdikjeden og at vi kan være trygg på at produktet er bærekraftig. Sertifiseringene sikrer opphav og identitet. Du vet med sikkerhet at produktet kan spores tilbake til et bærekraftig fiskeri eller produksjon.

Hva er MSC?

MSC står for Marine Stewardship Council. MSC er en internasjonal standard som sikrer at villfisk er fanget bærekraftig. MSC driver verdens største miljøsertifiseringsprogram for villfanget sjømat.

MSC er det eneste miljøsertifiseringsprogrammet for villfanget sjømat som oppfyller kravene for beste praksis som er satt av både FNs mat- og landbruksorganisasjon (UN FAO), ISEAL (den globale medlemsforeningen for bærekraftstandarder), og GSSI (Global Sustainable Seafood Initiative). Før et fiskeri kan bli sertifisert må det gjennom en omfattende prosess for å vise at det oppfyller de grunnleggende kravene fra fiskeristandarden. Overordnet handler dette om at bestandene det fiskes på skal være bærekraftige, at fiskemetodene har en minimal negativ miljøpåvirkning på sårbare habitater og at fiskeriforvaltningen skal være effektiv.

Fiskeriet blir målt ut fra 28 ulike ytelsesindikatorer og prosessen tar
ofte flere år. Sertifiseringen utføres av uavhengige og akkrediterte sertifiseringsorgan. I tillegg må alle bedrifter som håndterer og selger MSC-sertifisert sjømat, gjennom hele verdikjeden på land, ha en såkalt sporbarhetssertifisering (Chain of Custody-sertifisering). MSC sitt miljømerke, som du finner på sjømatprodukter i butikken, på restaurant eller i fiskedisken, verifiserer at den villfangede sjømaten som serveres eller selges kommer fra et bærekraftig fiskeri.

I Smak av kysten jobber vi hver dag for å bidra til
at våre medlemmer kan delta i arbeidet med å ivareta biologisk mangfold, effektivisere bruken
av naturressurser, styrke dyrevelferd og redusere klimagassutslipp. Når bedriften velger sertifiserte produkter, som for eksempel ASC og MSC, er de med på å utgjøre en forskjell, som bidrar til at sjømatmarkedet og livet i havet blir mer bærekraftig.

Ved å velge disse produktene:

 • Bidrar vi til at vi belønner fiskerier som fisker på en ansvarlig måte, og motiverer flere til å fiske bærekraftig
 • Bidrar vi til at vi har fisk og skalldyr også i f remtiden
 • Signaliserer vi overfor kundene våre at vi tar miljøproblematikken på alvor, tenker på fremtidens generasjoner og bryr oss om råvarenes opphav og fangstmetodene som benyttes

 

Les mer om de ulike fiskemetodene og hvordan man sikrer bærekraftig uttak av de ulike artene

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Integer id rhoncus enim. Quisque vitae hendrerit nulla. Cras ac scelerisque turpis. Mauris vitae diam ac quam lobortis ultrices quis id orci.
Foto: Kari Nordmann

Det fiskes på et mangfold av arter. For å sikre at høstingen av alle disse artene er bærekraftig, må vi ha kunnskap om bestandenes størrelse og hvordan de fornyer seg. Mange bestander griper inn i hverandre, ved at de beiter på samme type byttedyr, på hverandre eller på andre måter konkurrerer.

Bærekraftig ressursutnyttelse er derfor avhengig av modeller som inkluderer både bestandsgrunnlagene og dynamikken i flere bestander, såkalte flerbestandsmodeller. Havforskningsintituttet har ansvaret for å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen.

Foto: Norges sjømatråd

Bærekraftig ressursutnyttelse er derfor avhengig av modeller som inkluderer både bestandsgrunnlagene og dynamikken i flere bestander, såkalte flerbestandsmodeller. Havforskningsintituttet har ansvaret for å forske for å kunne gi råd til det offentlige om akvakultur og om økosystemene i Barentshavet, Norskehavet, Nordsjøen og den norske kystsonen.

 • Maksimal kvoter det er lov å høste ut.
 • Kvotene fordeles på fiskebåter med ulike størrelser
 • Fangstredskap det er tillatt å bruke i fiskeriet
 • Åpningstider for fiskeriet
 • Minstemål
 • Bifangstbestemmelser
 • Geografiske begrensninger
 • Fredning